VFD900C43A

برخی ویژگی‌های اینورتر C2000:

دارای فرکانس خروجی 600Hz در حالت بار نرمال

دارای فرکانس خروجی 300Hz در حالت بار سنگین

مدهای کنترل فرکانس:PM,PM+PG,TQC,FOC,TQC+PG,FOC+PG,VF+PG,V/F

در حالت FOG+PC گشتاور راه‌اندازی در فرکانس.5Hz می‌تواند به 150% برسد

4 نقطه قابل تنظیم در منحنی V/F

حداکثر گشتاور در کارکرد عادی 160% و در کارکرد سنگین 180%

دقت گشتاور 5%

کارکرد در هنگام اضافه‌بار:

کارکرد عادی: تحمل 120 ٪اضافه جریان به مدت 6 دقیقه در هر 5 دقیقه تحمل 160 ٪ اضافه جریان به مدت 9 ثانیه در هر 93 ثانیه

کارکرد سنگین: تحمل 150 ٪اضافه جریان به مدت 6 دقیقه در هر 5 دقیقه تحمل 180 ٪ اضافه جریان به مدت 9 ثانیه در هر 93 ثانیه

صرفه‌جویی در مصرف انرژی

برقراری ارتباط مدباس

محافظت در برابر اضافه جریان

برخورداری از سنسور دما داخلی و محافظت در برابر افزایش دما