عنوان نرم افزار دانلود نرم افزار راهنمای نرم افزار
نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI
DOP-Soft V2.00.07

  DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
کلیک کنید  کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA  HMI
  DOP-100 Series
V4.00.06.66

Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit
کلیک کنید  کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
WPL-Soft V2.50

  DVP series PLCs, VFD series, TP70P series
Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit) 
کلیک کنید  کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
ISPSoft V3.11

AH series,TP70P Series, AS series and DVP series
Windows® ۷/۸/۱۰ (۶۴-bit)
 از نرم افزار COMMGR نیز باید استفاده شود.
کلیک کنید  
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
ISPSoft V3.12

AH series,TP70P Series, AS series and DVP series
PLCs Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
 از نرم افزار COMMGR نیز باید استفاده شود.
کلیک کنید  
نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا
ASDA-Soft V5.4.1.0
 
کلیک کنید   کلیک کنید
نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و ISPSOFT
COMMGR V1.09

AH series, AS series and DVP series PLCs
کلیک کنید   
نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و
ISPSOFT
COMMGR 1.08

AH series, AS series and DVP series PLCs
کلیک کنید   
نرم افزار برنامه ریزی اترنت
DCI-Soft V1.22

Software for Delta communication modules: DVPEN01-SL, RTU-EN01, IFD9506, IFD9507, DVPSCM12-SL, DVPSCM52-SL
کلیک کنید   
نرم افزار برنامه ریزی ماژول کنترل دما
 DVP02TU و DVP02TK
TK Soft V1.02
کلیک کنید   
نرم افزار مانیتورینگ DELTA HMI
توسط اترنت(PC)
eRemote V2.00.13

  DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
 Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit
کلیک کنید   کلیک کنید
نرم افزار مانیتورینگ DELTA HMI
توسط اترنت(PC)
eRemote V2.00.14

  DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
 Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit
کلیک کنید    
نرم افزار مانیتورینگ  DELTA HMI
از طریق اندروید
eRemote_Android
V1.0.0.21
 DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
کلیک کنید   
نرم افزار جمع آوری اطلاعات HMI از طریق اترنت (PC) و تهیه فایل Excel
e-server V1.00.21

  DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
Windows XP 32bit/64bit, vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit
کلیک کنید کلیک کنید 
نرم افزار Motion Control
PM-Soft 2.11

AH series, DVP series motion controllers
کلیک کنید کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA TP Series
TP-Editor V1.89

TP02G-AS1, TP04G-AS2, TP04G, AL-C, TP04G-AL2, TP04G-BL-C, TP08G-BT2, TP04P Series, TP70P Series
 Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)
VFD-C Keypad
کلیک کنید کلیک کنید
نرم افزار برنامه ریزی DT series
DTCOM

 

کلیک کنید   
نرم افزار برنامه ریزی DTE series
DTE-COM
 
کلیک کنید   
درایور نصب مبدل USB به RS232 , مدل
  UC-PRG020-12A یا IFD6601
 کلیک کنید   
نرم افزار برنامه نویسی
CANopen و motion control

CANopen – Builder V6.03

AH series CANopen modules
 DVP series built-in CANopen PLCs, DVP series CANopen modules, DVP10MC motion controller
 کلیک کنید   
نرم افزار برقراری ارتباط PC و اینورتر دلتا
VFD-soft V1.58
 کلیک کنید   کلیک کنید 
نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید
Smart Viewer V1.02

AH series, DVP series PLCs
 کلیک کنید   
درایورمبدل USB به RS485 مدل IFD6500  کلیک کنید   
درایور مبدل USB به RS485 مدل IFD6530
جهت پروگرام کیپد اینورترهای سری C
 کلیک کنید   
درایور USB مدل DVP-SX2 و DVP-SE  کلیک کنید   
TP series (with built-in USB interface)
درایور TP-USB
 کلیک کنید   
برنامه DPMSoft
برای محصولات Power Meter
 کلیک کنید   کلیک کنید